Inom området finns 239 fastigheter. Områdets omfattning framgår av kartan.

Samfälligheten förvaltas av en styrelse. Denna väljs av ordinarie stämma, som sammanträder en gång om året, före mars månads utgång.

Alla fastighetsägare har rätt att delta i stämman. Där behandlas vår verksamhet, ekonomi, utdebitering m.m. På stämman kan Du påverka denna del av Ditt boende.

Styrelsen sammanträder c:a 14 gånger per år. Information från styrelsen lämnas genom att de fastighetsägare som begärt det får en kopia på styrelseprotokollen övriga hämtar protokollet på vår hemsida.

Informationsblad

» Vad innebär det att bo i en samfällighet 

» Vad gäller för eldning utomhus

» Faktablad brandskyddet i ditt hem

» Förebyggande arbete

Underhållsplanen

Samfällighetens underhållsplan för Mark (lekplatser & grönområden), Byggnader (undercentraler & garage), El & Kabel-TV och VVS (värme & vatten)
sträcker sig över 20 år. För närvarande gäller den för åren 2009-2028.

I förteckningen kan du se vilka åtgärder som förväntas ske vilket år.
Styrelsen reviderar denna plan varje år när budgetbehandlingen görs för nästa verksamhetsperiod. Det innebär att åtgärder kan tidigareläggas alternativt senareläggas eller tas bort. Underhållsplanen är arbetsplanen för det planerade underhållet enligt vedertagna tidsperioder tex 10 år.

De oplanerade åtgärdsbehoven tas som driftskostnader tex sönderslagen belysning.
Klicka här » för att se den 20 åriga underhållsplanen