Alla fastigheter är medlemmar i Krogtäppans samfälligheten GA6 som gäller hela området och samfälligheten GA8 för tv och bredband. De fastigheter som har garage i länga ingår även i GA7. För samfälligheterna betalar varje fastighet en avgift som vi kallar samfällighetsavgift. Avgiften som ska täcka de kostnader vi har för drift och underhåll av vårt område finns i budgeten som vi beslutar om på årsmötet.

Driftskostnader är tillexempel snöröjning, belysning, markskötsel, tv och bredband, städdagar, möten m.m
Underhållskostnader är pengar vi avsätter och använder för kommande underhåll av tillexempel vägar, belysning, lekplatser, träd, värme och vatten, byggnader m.m.

Samfällighetsavgiften betalas via fakturan som delas ut i brevlådan vid fastigheten. På samma faktura får du din fastighets individuella förbrukning av värme och vatten.

Från 2023 kommer du att betala din verkliga förbrukning av värme och vatten. Fram till 2022 har den individuella förbrukningen per fastighet av värme och vatten varit preliminär som slutreglerats året efter, vilket även kommer att ske i år.

Fakturerings- och avläsningsperioder från 2023

Kvartal 1 (jan-mars)
Kvartal 2 (april-juni)
Kvartal 3 (juli-sept)
Kvartal 4 (okt-dec)

Injusteringen av den nya värmeavläsningen sker under 2023 och mer exakta datum för faktura och förfallodag kommer att sättas när injusteringen och rutiner är klara. Målsättningen är att fakturan ska kunna delas ut mellan den 15-20:e i månaden efter avläsningen med 14 dagars betalning.

Exempel kvartal 2
Perioden april-juni, faktura i brevlådan omkring 15–20 juli med förfallodag 14 dagar senare alltså någon gång mellan 29 juli – 2 augusti.

Mervärdesskatt (moms)
I början av 2022 beslutade Riksskatteverket att det skulle införas mervärdesskatt på de tjänster som en samfällighetsförening tillhandahåller sina medlemmar. För vår del infördes detta från den 1 juli 2022.

Mervärdesskatten gäller alla tjänster som faktureras medlemmarna. Skatteverket ser ingen skillnad på de olika tjänster som tillhandahålls: som värmen från Vattenfall, kallvattnet från Kommunen, skogsvård, snöröjning, garagetakrenovering, genomförande av årsmöten, mm.  Alla tjänster ska beläggas med mervärdesskatt när de faktureras oss medlemmar.

Sedan 2023 delas fakturorna ut till medlemmarna fyra (4) gånger per år. På tre (3) av dessa ligger även samfällighetsavgiften. Enligt debiteringslängden 2023 är denna årsavgift i sin tur inte jämnt delad på 3 utan är uppdelad för att försöka balansera de naturliga svängningarna i kostnader för vatten och värme under året, för att ert hushålls kostnad ska vara ungefär lika mycket varje kvartal.

FAQ:

S: Nej, mervärdesskatten(moms) kan på fakturan tolkas som en merkostnad på 25 %. Men detta är inte fallet, kostnaden är densamma som föregående år, vilket framgår av nedanstående redovisning.

Innan införandet av moms på samfällighetsföreningar fick vi betala all moms på de kostnader vi hade, vi kunde inte göra avdrag för momskostnaden.

Den införda momsplikten innebär nu att vi kan minska våra kostnader med den pålagda momsen, men samtidigt måste vi lägga moms på det till medlemmen fakturerade beloppet.

Efter momsavdragen och därefter momstillägget blir effekten en oförändrad kostnad för dig som medlem, vilket framgår av tabell ovan över avgiften till GA 6 och GA 8.

En skillnad mellan 2022 och 2023 är att du 2022 fakturerades samma belopp för varje kvartal. Av tabellen ovan framgår att beloppen för 2023 varierar för de fyra kvartalen. Variationen är genomförd för att något jämna ut kvartalskostnaden mellan de fyra kvartalen. (totalkostnaden på fakturan för värme, kallvatten och samfällighetsavgift)